تبلیغات
اصفهان نما - آمار استان اصفهان - سرشماری 1390
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
در این پست ما به آمار اصفهان و بقیه شهرستان های استان پرداخته ایم. این آمار از سایت آمار ایران گردآوری شده است و شامل سه قسمت شهری، روستایی و غیر ساکن برای هر شهرستان می باشد...
ردیفنامجمعیتمردزنخانوار
٠استان اصفهان۴٨٧٩٣١٢٢۴٧۶٠٢١٢۴٠٣٢٩١١۴۵۴٨٢۶
٠/١شهری۴١۶٨٢١٢١٠٩٧٧٢٠۵٨۴۴١٢۴٣٩۶٨
٠/٢روستایی٧١٠٩٨٣۶۶١٩٣۴۴٧٩٢١٠٨٢
٠/٣غیر ساکن١٠۴۵٣۵١٣٠
١آران و بیدگل٩٧۴٠٩۴٩۴٧٩۴٧٩٣٠٢٨٩٠٩
١/١شهری٨٢٣٣٢۴١۵۵٠۴٠٧٨٢٢۴۵۴٢
١/٢روستایی١۵٠٧٧٧٩٢٩٧١۴٨۴٣۶٧
١/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٢اردستان۴١۴٠۵٢٠۶١٨٢٠٧٨٧١٢٩۵٧
٢/١شهری٢٧١٧١١٣۴٩٩١٣۶٧٢٨١۴٧
٢/٢روستایی١۴٢٣۴٧١١٩٧١١۵۴٨١٠
٢/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٣اصفهان٢١٧۴١٧٢١٠٩٨٩٢٣١٠٧۵٢۴٩۶۵٨٠۵٢
٣/١شهری١٩٧٨١۶٨٩٩۶٩١٨٩٨١٢۵٠۶٠١٠٣۵
٣/٢روستایی١٩۶٠٠۴١٠٢٠٠۵٩٣٩٩٩۵٧٠١٧
٣/٣غیر ساکن٠٠٠٠
۴برخوار١٠٨٩٣٣۵۶٢۵۴۵٢۶٧٩٣١۵٧١
۴/١شهری٩۶٠۶٩۴٩٣٨۴۴۶۶٨۵٢٧۶۴۶
۴/٢روستایی١٢٨۶۴٢١٢١۶٢٠٣٨١١٢٧٣١
۴/٣غیر ساکن٠٠٠٠
۵تیران و کرون۶٩٠۴٧٣۵٢٢۶٣٣٨٢١٢١٠۴٧
۵/١شهری٢٧۴۵٠١۴٠١٠١٣۴۴٠٨٣١۶
۵/٢روستایی۴١۵٩٧٢١٢١۶٢٢٠٣٨١١٢٧٣١
۵/٣غیر ساکن٠٠٠٠
۶چادگان٣٣٩۴٢١۶٩٧١١۶٩٧١٩۴٧٧
۶/١شهری١۴٢٧۴٧١٢٩٧١۴۵٣٩٧٣
۶/٢روستایی١٩۶۶٨٩٨۴٢٩٨٢۶۵۵٠۴
۶/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٧خمینی شهر٣١١۶٢٩١۶٠٨٠٩١۵٠٨٢٠٩٠٧٣۵
٧/١شهری٣٠١۴١۴١۵۵۵٢٠١۴۵٨٩۴٨٧۶٧٩
٧/٢روستایی١٠٢١۵۵٢٨٩۴٩٢۶٣٠۵۶
٧/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٨خوانسار٣٢۴٢٣١۶١۶٠١۶٢۶٣١٠٢٠٩
٨/١شهری٢١٣٣٨١٠۵٣٨١٠٨٠٠۶۶۵۵
٨/٢روستایی١١٠٨۵۵۶٢٢۵۴۶٣٣۵۵۴
٨/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٩خور و بیابانک١٧٧٩٣٨٩٩٧٨٧٩۶۵۴٣۴
٩/١شهری١٣۶٩۵۶٨٧٣۶٨٢٢۴١٠٨
٩/٢روستایی۴٠٩٨٢١٢۴١٩٧۴١٣٢۶
٩/٣غیر ساکن٠٠٠٠
١٠دهاقان٣۴٨۴۴١٧۶۵٠١٧١٩۴١٠۶١٠
١٠/١شهری٢٢١۶۶١١٣٠٧١٠٨۵٩۶٨٢٠
١٠/٢روستایی١٢۶٧٨۶٣۴٣۶٣٣۵٣٧٩٠
١٠/٣غیر ساکن٠٠٠٠
١١سمیرم۶۵٠۴٧٣٢٢٠٧٣٢٨۴٠١٨٠٨٧
١١/١شهری٣۴۵٩٩١٧٣١۶١٧٢٨٣٩٧٢۶
١١/٢روستایی٣٠٣۶٧١۴٨۵٠١۵۵١٧٨٣٣٧
١١/٣غیر ساکن٨١۴١۴٠٢۴
١٢شاهین شهر و میمه١٩۶۵٨۴٩٨۴٠٢٩٨١٨٢۵٨١٩٧
١٢/١شهری١٨٣١٣٩٩١۵٣٨٩١۶٠١۵٣٩٧۵
١٢/٢روستایی١٣۴۴۵۶٨۶۴۶۵٨١۴٢٢٢
١٢/٣غیر ساکن٠٠٠٠
١٣شهرضا١۴٩۵۵۵٧۶١٢٩٧٣۴٢۶۴۴۶١۶
١٣/١شهری١٣٠٠٣٧۶۵۴٣۴۶۴۶٠٣٣٩٠٢٢
١٣/٢روستایی١٩۴٩۵١٠۶٨٣٨٨١٢۵۵٨٨
١٣/٣غیر ساکن٢٣١٢١١۶
١۴فریدن٧٩٧۴٣٣٩٩۵٨٣٩٧٨۵٢٢٧٨٧
١۴/١شهری٣٨٨٣١١٩۵٨۵١٩٢۴۶١٠٨٧٧
١۴/٢روستایی۴٠٩١٢٢٠٣٧٣٢٠۵٣٩١١٩١٠
١۴/٣غیر ساکن٠٠٠٠
١۵فریدون شهر٣٨٣٣۴١٨٩۵٣١٩٣٨١١٠۶٧٢
١۵/١شهری١٩٣۴٣٩۶٧٧٩۶۶۶۵۶١٩
١۵/٢روستایی١٨٩٩١٩٢٧۶٩٧١۵۵٠۵٣
١۵/٣غیر ساکن٠٠٠٠
١۶فلاورجان٢۴٧٠١۴١٢٧٢١١١١٩٨٠٣٧١٨١٩
١۶/١شهری١۵٣٧٢٩٧٩٠٩٨٧۴۶٣١۴۴۵۶٧
١۶/٢روستایی٩٣٢٨۵۴٨١١٣۴۵١٧٢٢٧٢۵٢
١۶/٣غیر ساکن٠٠٠٠
١٧کاشان٣٢٣٣٧١١۶۴٠٧۵١۵٩٢٩۶٩۵٣١۴
١٧/١شهری٢٩٣٨٠۶١۴٩١١٨١۴۴۶٨٨٨۵٨٢۶
١٧/٢روستایی٢٩۵۶۵١۴٩۵٧١۴۶٠٨٩۴٨٨
١٧/٣غیر ساکن٠٠٠٠
١٨گلپایگان٨٧۴٧٩۴۴۴۵٣۴٣٠٢۶٢٨٢٠٧
١٨/١شهری٧٠۴٨٣٣۵۶۶٩٣۴٨١۴٢٢۶١٣
١٨/٢روستایی١۶٩٩۶٨٧٨۴٨٢١٢۵۵٩۴
١٨/٣غیر ساکن٠٠٠٠
١٩لنجان٢۴۶۵١٠١٢۵٨۴٩١٢٠۶۶١٧١٠۵۴
١٩/١شهری٢١١٩۵٨١٠٨١٧۵١٠٣٧٨٣۶٠٩٣۴
١٩/٢روستایی٣۴۵۵٢١٧۶٧۴١۶٨٧٨١٠١٢٠
١٩/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٢٠مبارکه١۴٣۴٧۴٧۴٨٩٣۶٨۵٨١۴١۵٢٨
٢٠/١شهری١١۴٩٢٢۵٨٧٢٧۵۶١٩۵٣٣٩٩٨
٢٠/٢روستایی٢٨۵۵٢١۶١۶۶١٢٣٨۶٧۵٣٠
٢٠/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٢١نائین٣٨٠٧٧١٩٢٣٧١٨٨۴٠١٢١۴٢
٢١/١شهری٢٨٨٨٣١۴٧۵۵١۴١٢٨٨٩٣٠
٢١/٢روستایی٩١٩۴۴۴٨٢۴٧١٢٣٢١٢
٢١/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٢٢نجف آباد٣٠٠٢٨٨١۵٢٢۴۶١۴٨٠۴٢٨٧۵١۴
٢٢/١شهری٢٧۶٢۵۵١٣٩٨١١١٣۶۴۴۴٨٠٢٨٩
٢٢/٢روستایی٢۴٠٣٣١٢۴٣۵١١۵٩٨٧٢٢۵
٢٢/٣غیر ساکن٠٠٠٠
٢٣نطنز۴٢٢٣٩٢١٣٢١٢٠٩١٨١٣٨٨٨
٢٣/١شهری٢٨١۵٧١۴١۴۴١۴٠١٣٨۶٧١
٢٣/٢روستایی١۴٠٨٢٧١٧٧۶٩٠۵۵٢١٧
٢٣/٣غیر ساکن٠٠٠٠


تبلیغات
خبرنامه

اگر از این مطلب خوشتان آمد،رایانامه خود را ثبت کنید و از این پس تمام مطالب اصفهان نما در رایانامه خود دریافت کنید!

مطالب مرتبط
 • نتایج سرشماری 1390 استان اصفهان
 • کلمات کلیدی اصفهان ، استان اصفهان ، سرشماری ، آمار ، سال 1391 ، آمار اصفهان ، آمار استان اصفهان ،
  موضوعات مرتبط
 • متفرقه
 • ارسال نظر
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  نظرسنجی
  » به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟